• Wholesale Womens Clothing Online Shopping in Turkey

PrivacyInfo

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Köseliören Tekstil Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizin
korunmasına önem veriyoruz. Bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere
hangi ürün ve hizmetlerimizi kullanırsa kullansın tüm müşterilerimizin temel hak ve
özgürlükleri ile kişisel verilerinin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu hakkında duyuru metnini bilgilerinize sunarız.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Köseliören Tekstil Ürünleri
San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda
açıklandığı çerçevede; işlenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere
aktarılabilecektir.
Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:
Köseliören Tekstil Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait
https://www.zolamoda.com/ ve diğer internet sitelerindeki her türlü ürün ve
hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer
gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak
tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi
saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer
Kuruluşumuz ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini
yerine getirmektir.
Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği
kişi / kuruluşlar:
Yasalarda açıkça belirtilmiş olan kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak
üzere ana hissedarımız, doğrudan, dolaylı yurt içi, yurt dışı iştiraklerimiz;
faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program
ortağı kuruluşları, yurt içi, yurt dışı iş ortaklarımız ve bunlarla sınırlı olmamak
üzere diğer tüm 3. kişiler ve tüm resmi mercilerdir.
Kişisel verilerin toplanma yöntemi:
Genel Müdürlük, Şubeler, Temsilciler, sosyal medya hesapları, e-posta formları,
internet sitesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü,
yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11.
maddesi gereği kullanıcı hakları:
Kuruluşumuza başvurarak, kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok
edilmesini isteme,
f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan
işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla
Köseliören Tekstil Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

GENEL KULLANIM KOŞULLARI
1. https://www.zolamoda.com/ internet sitesine girerek bu koşulların tamamını okuyup
anladığınız ve tamamına rıza göstermiş olduğunuz kabul edilmektedir. Bu koşulları kabul
etmiyorsanız https://www.zolamoda.com/ internet sitesinde gezinti yapmadan
tarayıcınızdan bu internet sitesini kapatarak çıkmanız gerekmektedir.
2. Genel kullanım sırasında sizden Ad, Soyad, e-posta, cep telefonu numarası, adres, Banka
bilgileri gibi kişisel veriler talep edilmemektedir.
3. Kullanıcılarımıza verdiğimiz hizmetleri geliştirebilmek için https://www.zolamoda.com/
internet sitesi sayfalarını ziyaret ederken; IP numarası, konum bilgisi, tarih ve saat bilgisi,
cihaz bilgisi, tarayıcı bilgisi, dil bilgisi, ülke ve şehir bilgisi, geldiği kaynak yeri tutma
bilgisi, işletim sistemi bilgisi, servis sağlayıcı bilgisi, ekran çözünürlüğü bilgisi, ziyaret
edilen sayfalar ve bu sayfalarda geçirilen süre bilgisi, kaynak sayfa bilgisi, edinme
bilgisi, davranış bilgisi ve dönüşüm bilgisi gibi bilgilerinizin
https://www.zolamoda.com/ ve çözüm ortakları tarafından toplanmasını, kullanılmasını
ve paylaşılmasını kabul etmiş ve rıza göstermiş sayılmaktasınız.
4. https://www.zolamoda.com/ internet sitesindeki her türlü veri ve görselin telif hakları
https://www.zolamoda.com/ ‘a aittir. Kaynak gösterilerek yazılı, görsel ve sosyal
medyada paylaşımlarda bulunulabilir.
5. Hukuka aykırı girişimlerde bulunan kullanıcılar https://www.zolamoda.com/ yönetimi
tarafından yasaklanabileceği gibi gerek görülmesi durumunda yasal mercilere d e
başvurulacaktır.
6. Türkiye Cumhuriyeti yasal mercileri tarafından talep edilmesi durumunda
https://www.zolamoda.com/ tarafından toplanan veriler yetkili kurumlarla
paylaşılacaktır.
7. İşbu kullanım koşulları kullanıcı internet sitesinde girdiği anda başlar ve toplanan veriler
https://www.zolamoda.com/ tarafından yasalarda belirtilen sürelerle sınırla kalmak
kaydıyla belirlenen süreye kadar tutulmaya devam eder.
8. https://www.zolamoda.com/ sitesi yönetimi istediği zamanda ve şekilde bu kullanıcı
koşullarını tek taraflı olarak değiştirebilir veya tamamen ortadan kaldırabilir.
9. İşbu Kullanıcı Koşulları’nın uygulanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır.
10. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde,
İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.