• МАГАЗИН ОПТОВОЙ ОДЕЖДЫ В СТАМБУЛЕ ТУРЦИЯ

Terms and Conditions

“ ÜYELİK KOŞULLARI”
1. "Üye ismi" ismi belirlerken ahlaka ve hukuka aykırı isimler belirlenemez. Bu
üye isimleri üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal
haklarını ihlal edecek nitelikte olamaz. Bu durumlarda
https://www.zolamoda.com/sitesi yönetimi bu üye ismi ile üyelik
oluşturmaya izin vermeyeceği gibi oluşturulmuş olsa dahi istediği zamanda
ve şekilde bu üyeliği askıya alabilir veya sonlandırabilir.
2. Üye iş bu sözleşmenin kabulü ile kendisine 6563 sayılı Elektronik Ticaretin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca
https://www.zolamoda.com/sitesi yönetimi tarafından mal ve
hizmetlerinin tanıtılması, pazarlanması, işletmesinin tanıtılması ya da
kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla üyenin
elektronik iletişim adreslerine, telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik
arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj
hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve
ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her tür iletinin
gönderilmesine muvafakat etmektedir.
3. Üyeler yorum ve beğenilerinde genel ahlak ve hukuk kurallarına aykırı
kullanımda bulunamazlar. Bu türden iletilerin tespiti halinde
https://www.zolamoda.com/üyeye haber vermeksizin ve gerekçe
göstermeksizin ilgili iletiyi kaldırabilir ve üyeliği tek taraflı olarak askıya
alabilir ve sonlandırabilir. Üyenin bu duruma itiraz ve şikayet hakkı olup
başvuru üzerine https://www.zolamoda.com/sitesi yönetimi tarafından
verilecek karar kesindir.
4. Üye ismi ve şifre güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerle paylaşılmaması
tamamen Üye’'lerin sorumluluğundadır. Hukuka aykırı olarak ele geçirilmiş
üye hesaplarının askıya alınması veya sonlandırılması
https://www.zolamoda.com/sitesi yönetiminin takdirindedir.
5. www.payday.com.tr sitesi yönetimi istediği zamanda ve şekilde bu kullanıcı
koşullarını tek taraflı olarak değiştirebilir veya tamamen ortadan
kaldırabilir.
6. İşbu Üyelik Koşulları’nın uygulanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu
Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın
hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.